تشریح شیوه نامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان

به گزارش مجله سفرنامه مالزی، به گزارش خبرنگاران به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دومین نشست دبیران ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان و مدیران برنامه های ملی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و جمعی از معاونان و مدیران به معرفی و تبیین شیوه نامه برنامه ریزی عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی اختصاص داشت.

تشریح شیوه نامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان

شیوه نامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در دومین نشست دبیران ستادهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری معرفی گردید.

روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در این نشست با بیان این که نقش آفرین شدن دانش بنیان ها در عرصه زندگی مردم جامعه و ترجمه این اقتصاد به ساحت اجتماعی، اصلی ترین راهبرد معاونت علمی، به عنوان بازوی اجرایی دولت در عرصه علم و فناوری است، ادامه داد: نظام اندیشه ای که در پس ساختارسازی نو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان مبنی بر تفکیک و تخصصی سازی ستادهای توسعه فناوری و ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد، حاصل آنالیز های تخصصی و میدانی، پژوهش مدل های گذشته و در جریان کشور و عرصه بین الملل و ماحصل ده ها نشست تخصصی است.

دهقانی با اشاره به پیاده سازی مدلی اجرایی در هر دو حوزه ستادهای توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان گفت: این شیوه نامه که تبیین گر رویکرد معاونت علمی، در هر دو حوزه توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان است، راهگشا و روشن نماینده مسیر خواهد بود و مفاد این شیوه نامه به وسیله دبیران ستادها در قالب برنامه های اجرایی و پروژه های هدفمند و ناظر به برطرف یکی از نیازهای جامعه، در قالب یک نقشه راه، عملیاتی و پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در ترجمه و اتصال فناوری ها به اقتصاد و اشتغال جامعه به یاری شرکت های دانش بنیان و طرح های بزرگ ملی فناورانه، عنوان نمود: در رویکرد گذار فناوری، کار ستادهای توسعه فناوری این است که عناصر تازه و ناشناخته را به عرصه جامعه، وارد نموده و ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز وظیفه دارند این مفاهیم را به عناصر قابل فهم جامعه همانند اشتغال، اقتصاد و ارزش اضافه کرده تبدیل نمایند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری با اشاره به تعریف اقتصاد دانش بنیان مردمی در قالب طرح های توسعه اقتصاد دانش بنیان و ذیل این شیوه نامه راهبردی و عملیاتی، عنوان نمود: تمامی این راهبردها، در قالب یک سری برنامه متبلور می گردد. برنامه ها باید به تعداد متناسب با ظرفیت های ستاد و هر حوزه تعریف شوند که انتخاب صحیح و دقیق برنامه ها برعهده دبیران ستادها خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت آشنایی با ابزارهای در اختیار، عنوان نمود: دبیران ستادها باید ضمن شناخت ابزارهای موجود، ابزارها و ظرفیت های قابل عرضه را ایجاد نمایند یا توسعه دهند. بخش عمده ای از فرصت ها برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در دل قانون جهش فراوری دانش بنیان نهفته است. اکنون فرصت های بالقوه این قانون مترقی در اختیار ستادها است و می توانند این ظرفیت نهفته را شکوفا نمایند.

در ادامه این نشست؛ جواد مشایخ معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به تعریف دو نوع ستاد توسعه با مأموریت های توسعه فناوری و توسعه اقتصا دانش بنیان، عنوان نمود: بعضی از این ستادها همانند انرژی و حمل و نقل قبلاً شکل گرفته بودند که محورشان عمدتاً توسعه فناوری بود. اما ناظر به توسعه اقتصاد دانش بنیان، در حوزه های خاص و راهبردی، ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان شکل گرفتند.

مشایخ درباره شیوه نامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان شرح داد: پس از نشست های تخصصی و آنالیز های متعدد، به شیوه نامه ای رسیدیم که توقعات و انتظارت از ستادها را ترسیم می نماید و عملکرد ستادها مبتنی بر این شیوه نامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی به تعریف کارنمودهای هر ستاد و تعریف خروجی متناسب با آن کارکرد اشاره نمود و گفت: 6 کارکرد مورد انتظار را به ستادها ابلاغ و کارنمودها را تعیین کردیم به همین دلیل برای هر ستاد متناسب با ماهیت و مأموریتش، خروجی مورد انتظار ترسیم و تبیین شد؛ مجموع خروجی ستادها، نمایانگر عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بیان نمود: ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در 6 حوزه سیاست گذاری آینده نگاری تنظیم گری و تعاملات حاکمیتی، ارتقا ظرفیت شرکت های دانش بنیان، نفوذ فناوری در بخش های مالی غالب، ارتقا زیرساخت های توسعه اقتصاد دانش بنیان، بازارسازی داخلی و حمایت از توسعه صادرات و جهت دهی به ظرفیت های انسانی و نخبگانی و پژوهشی و فناورانه نقش آفرینی می نمایند.

مشایخ، با بیان این که عملکرد ستادها باید با این 6 کارکرد تناسب داشته باشد و در هر 6 حوزه یادشده، باید توازن عملکرد داشته باشد، عنوان نمود: ستادها باید در کارنمودها و استفاده از ابزارهای موجود از جمله مواردی که در قانون جهش فراوری دانش بنیان مطرح شده است و بعلاوه سایر ابزارها به طور متوازن عمل نمایند و در این راستا، عملکرد ستادها مبتنی بر نحوه بهره مندی و کاربست اجرایی این ظرفیت ها ارزیابی خواهد شد.

بعلاوه مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز در این نشست با بیان این که اکنون در عرصه علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، معاونت علمی به عنوان یک بازیگر کلیدی عرصه اقتصاد شناخته می گردد، عنوان نمود: این در حالی است که نقش معاونت علمی، تا چند سال پیش صرفاً به عنوان یک بازیگر حوزه علم و فناوری مطرح بود که حرف بازیگران مالی را می فهمید و انتظار می رفت دنیای فناوری را به دنیای اقتصاد پیوند بدهد.

وی اضافه کرد: اکنون اما معاونت علمی، خود به بازیگری کلیدی در عرصه اقتصاد بدل شده است و رویکرد توسعه اقتصاد دانش بنیان به یاری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان به همین دلیل اتخاذ شده است.

الیاسی با بیان این که در شاخص های توسعه اقتصاد دانش بنیان، برطرف نیازهای های گلوگاهی، افزایش تاب آوری و عدم وابستگی به خارج از کشور، مورد تاکید است، ادامه داد: اقتصاد تاب آور یک ترم بین المللی است و مفهومی محلی، محدود و معطوف به ایران نیست. در یک ستاد توسعه اقتصاد بخشی، در پی تاب آور کردن اقتصاد آن بخش هستیم ضمن آن که با خلق ارزش اضافه کرده، رقابت پذیری را بالا برده و امکان صادرات را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر این که هر یک از حوزه های ستادی می بایست شناخت، تحلیل و نظارت بر هر حوزه نسبت به نیازهای گلوگاهی و توانمندی های فناورانه و نوآورانه برای برطرف آن نیازها را داشته باشند، ادامه داد: برای ارتقای تاب آوری و خلق ارزش اضافه کرده باید تغییر ایجاد کنیم. مأموریت ما در معاونت علمی این است که بعضی از بازیگران حاکمیتی، صنعتی، مالی، علمی و فناوری را تغییر دهیم. برای این تغییر باید ابزارهای تغییر و اثرگذاری را بشناسیم ضمن این که نقاط تغییر و نقاط اثرگذار را مورد توجه قرار دهیم.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: مخاطبان برنامه ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی و صاحبان اندیشه هستند.

در این نشست تعدادی از دبیران ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان ضمن بیان روینمودها و دیدگاه های خود، به معرفی گام های در دست اقدام برای حرکت در راستای برنامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان پرداختند.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 10 تیر 1402 بروزرسانی: 10 تیر 1402 گردآورنده: malayro.ir شناسه مطلب: 2524

به "تشریح شیوه نامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان" امتیاز دهید

1 کاربر به "تشریح شیوه نامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تشریح شیوه نامه راهبردی و عملیاتی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید